Điều Khoản Sử Dụng Website của ZoneX

Điều Khoản Sử Dụng Website của ZoneX

 1. Giới Thiệu:

  • Website này là sở hữu của ZoneX. Việc sử dụng website này phải tuân theo các điều khoản và điều kiện được nêu dưới đây.
 2. Sử Dụng Hợp Lý:

  • Người dùng cam kết sử dụng website vì mục đích hợp pháp và không vi phạm quy định pháp luật.
 3. Bảo Mật:

  • ZoneX cam kết bảo mật thông tin cá nhân của người dùng theo quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân.
 4. Nội Dung:

  • Mọi nội dung trên website, bao gồm văn bản, hình ảnh, và các tài liệu khác, là tài sản của ZoneX hoặc được cấp phép hợp pháp.
 5. Trách Nhiệm của Người Dùng:

  • Người dùng chịu trách nhiệm về việc bảo vệ thông tin tài khoản của mình và không chia sẻ thông tin này cho người khác.
 6. Cập Nhật Điều Khoản:

  • ZoneX có quyền cập nhật các điều khoản sử dụng mà không cần thông báo trước. Việc sử dụng website sau khi các thay đổi được áp dụng đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận các điều khoản mới.
 7. Giới Hạn Trách Nhiệm:

  • ZoneX không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng website.
 8. Quy Định về Bản Quyền và Sở Hữu Trí Tuệ:

  • Tất cả quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến nội dung trên website thuộc về ZoneX hoặc các đối tác của mình.
 9. Liên Kết đến Trang Web Khác:

  • Website có thể chứa liên kết đến các trang web khác, mà ZoneX không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc quyền riêng tư của những trang web này.
 10. Giải Quyết Tranh Chấp:

  • Mọi tranh chấp phát sinh từ việc sử dụng website sẽ được giải quyết theo quy định pháp luật có hiệu lực.
https://s3-north1.viettelidc.com.vn/zonex/one/files/sites/69/zonex.png
fake
zonexapp
https://emx.zonex.app