Chính Sách Bảo Mật của ZoneX

Chính Sách Bảo Mật của ZoneX

1. Giới Thiệu Chúng tôi tại ZoneX cam kết bảo vệ quyền riêng tư của người dùng. Chính sách bảo mật này giải thích cách chúng tôi thu thập, sử dụng, bảo vệ và tiết lộ thông tin cá nhân của bạn khi bạn sử dụng trang web của chúng tôi.

2. Thông Tin Được Thu Thập

  • Thông Tin Cá Nhân: Điều này có thể bao gồm tên, địa chỉ email, số điện thoại, địa chỉ và thông tin thanh toán.
  • Thông Tin Kỹ Thuật: Chúng tôi có thể thu thập thông tin về loại thiết bị bạn sử dụng, địa chỉ IP, hệ điều hành và loại trình duyệt.

3. Sử Dụng Thông Tin Chúng tôi sử dụng thông tin của bạn để cung cấp, duy trì, bảo vệ và cải thiện dịch vụ, cũng như để phát triển dịch vụ mới.

4. Chia Sẻ Thông Tin Chúng tôi không bán, cho thuê hay chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bên thứ ba mà không có sự đồng ý của bạn, trừ khi được yêu cầu bởi pháp luật.

5. Bảo Mật Chúng tôi áp dụng các biện pháp bảo mật thích hợp để bảo vệ dữ liệu của bạn khỏi truy cập hoặc tiết lộ không được phép.

6. Quyền của Người Dùng Bạn có quyền truy cập, sửa đổi hoặc yêu cầu xóa thông tin cá nhân của mình.

7. Thay Đổi Chính Sách Chúng tôi có thể cập nhật chính sách bảo mật này theo thời gian. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi nào.

8. Liên Hệ Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về chính sách bảo mật này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua [cs@zonex.app].

https://s3-north1.viettelidc.com.vn/zonex/one/files/sites/69/zonex.png
fake
zonexapp
https://emx.zonex.app